Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, informujemy o zasadach dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w Serwisie Internetowym kreatywni.lublin.eu/baza-kreatywnych/

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin, dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących użytkownikom Serwisu praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez email na adres iod@lublin.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego kreatywni.lublin.eu/baza-kreatywnych/ (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze świadczonych usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego kreatywni.lublin.eu/baza-kreatywnych/ zgodnie z zapisami Polityki Prywatności i Plików Cookie.

Odbiorcy danych osobowych

Administrator Danych Osobowych realizując swoje prawa i obowiązki może udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności podmiotom zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury IT.

Przysługujące prawa

Mają Państwo prawo do:

  • usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • dostępu do danych,
  • sprostowania danych.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do rejestracji konta użytkownika i świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego kreatywni.lublin.eu/baza-kreatywnych/

Prawo wniesienia skargi

W przypadku kiedy uznacie Państwo, że Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny, ale nie będą podlegały profilowaniu.